MEGA WYPRZEDAŻ DO -80%

REGULAMIN

I. DEFINICJE

1. Czas realizacji zamówienia - czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres; termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu   dostawy;

2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy);

3. Klient - podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który według postanowień niniejszego Regulaminu dokonuje rejestracji lub zakupu w Sklepie Internetowym;

4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5.  Koszyk - integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient stwierdza warunki zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.

6. Profil Klienta – dedykowany Klientowi, modyfikowalny element teleinformatyczny Sklepu Internetowego, powstały po dokonaniu przez Klienta rejestracji;

7. Regulamin –  niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

8. Rejestracja – procedura dokonywana przez Klienta w sposób wskazany w Regulaminie w celu zrealizowania zamówienia i korzystania ze wskazanych funkcjonalności Sklepu Internetowego;

9. Sklep Internetowy (Sklep) – internetowa platforma sprzedażowa, działająca pod adresem http://www.waterclouds.com.pl, na której umożliwione jest w szczególności dokonywanie zakupu dostępnych Towarów za pośrednictwem sieci Internet;

10. Sprzedawca – oznacza:  Adamantium Group Sp.  sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835243, NIP:9512500124; REGON: 385851225, będącą jednocześnie         właścicielem Sklepu Internetowego; kontakt ze Sprzedawcą jest również możliwy pod adresem poczty elektronicznej:  info@waterclouds.com.pl

11. Towar – produkt dostępny do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na dedykowanej mu podstronie Sklepu.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stwierdzające w szczególności rodzaj i ilość Towaru, zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

II . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów z branży kosmetycznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Klient na stronie internetowej Sklepu może dokonywać przeglądu Towarów oraz dokonać rejestracji w celu  skorzystania z usług dostępnych z poziomu zalogowania.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym warunki składania zamówień i jego modyfikowania, dokonywania przez Klienta płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta.

3. W celu złożenia skutecznego Zamówienia lub dokonania skutecznej Rejestracji, należy zapoznać się z postanowieniami i  zaakceptować niniejszy Regulamin.                                                                                                          

4. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także - na żądanie Klienta - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie,         odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu   za pomocą systemu teleinformatycznego. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje za pośrednictwem       systemu sprzedażowego Sklepu jak również Klient ma do nich nieograniczony dostęp z  poziomu zalogowania w swoim Profilu.                                                                                                                              

5. Użytkownika Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również sposób działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami  współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami  oraz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów

III. CENA

1. Ceny Towarów i usług podane na stronach www.waterclouds.com.pl są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena wiążąca Klienta podana jest w momencie złożenia zamówienia w komunikacie systemu sprzedażowego Sklepu.

2. Za każdym razem, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywany jest całkowity koszt Towarów i dostawy, określony w komunikacie jako „Całkowity koszt zamówienia”.

3. Cena zamówienia uiszczana jest przez Klienta w sposób wybrany spośród poniżej wskazanych:

    a)  gotówką w razie płatności przy odbiorze,

    b)  przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez  PayU S.A. 

    c) kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A.

    d)  przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: JP Distribution  Sp. z o.o   SANTANDER BANK  -  19 1090 2590 0000 0001 4462 6558

Opłata za zamówienie jest pobierana w momencie złożenia zamówienia w przypadku płatności online poprzez PayU lub płatności kartą.

4. Termin i koszt przesyłki w granicach RP wynosi:

     a)  opcja „Przesyłka z pobraniem” kurier DPD - 15 PLN - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

     b)  kurier DPD - 15 PLN - czas dostawy maksymalnie 2-3 dni robocze

5. Sklep Internetowy może dokonywać modyfikacji pod względem: cen Towarów, asortymentu, promocji i wyprzedaży przeprowadzanych na stronach Sklepu. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na wartość zamówienia złożonego  przed momentem wprowadzenia tych zmian.

6. Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaże trwają do wyczerpania Towarów objętych taką formą sprzedaży, według kolejności potwierdzania zamówień. Przeceny w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu oraz nie stosuje się do raz przecenionego Towaru innych promocji.

IV. Zamówienia

1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem teleinformatycznego formularza, udostępnianego zarówno niezarejestrowanym jak i zarejestrowanym  Klientom w systemie sprzedażowym  Sklepu. W  tym celu Klient tworzy  swój Profil.

2. Dla utworzenia Profilu Klienta konieczne jest ukończenie procedury rejestracyjnej, poprzez uzupełnienie odpowiedniego formularza oraz przesłanie go Sprzedawcy. Klient obowiązany jest zabezpieczyć dostęp do hasła  wskazanego w formularzu rejestracyjnym przed osobami trzecimi.

3. Na wskazany podczas rejestracji adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny nowo założonego Profilu. Po aktywacji swojego Profilu, Klient może dokonywać zakupów w Sklepie. Zalogowany Klient może również dokonywać zmian danych podanych podczas procedury rejestracyjnej poprzez uaktywnienie elementu Strony Internetowej „Profil”. Klient może także usunąć Profil poprzez element  "Usuń konto".

4. Zalogowany Klient, kompletuje zamówienie, poprzez wybór Towaru w formie „dodania do Koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje warunki dostawy i sposobu płatności za zamówienie. Podczas składania zamówienia, Klient ma techniczną możliwość modyfikowania zawartości Koszyka oraz konkretnych danych do momentu uaktywnienia przycisku „Złóż zamówienie”.

5. Klient kierując się komunikatami i informacjami wskazanym w procedurze zakupowej, zakańcza składanie zamówienia poprzez uaktywnienie przycisku „Złóż zamówienie”.

6. Przesłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, po czym Sprzedawca wysyła na wskazany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z jego istotnymi elementami, stanowiące przyjęcie tej oferty. Oznacza to zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie i udostępnienie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail.

7. Klient może rozwiązać umowę sprzedaży lub ją modyfikować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres e-mail Sprzedawcy.

8. Jeżeli Towar nie jest dostępny, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dwóch  dni roboczych od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowanesą kolejnego dnia roboczego.

11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

      a)  w przypadku zamówień złożonych przez stronę www.waterclouds.com.pl, mailem lub telefonicznie i  płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze zamówienie;                        

      b)  w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym  sklepu;                                               

       c)  w przypadku zamówień płatnych przez PayU - w chwili zaksięgowaniu płatności w systemie PayU.

V. Zwrot i wymiana

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta. Towar prosimy zwracać na adres: Adamantium Group Sp. z o.o.ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia zamieszczonego w pkt 1. & V. zwrot i wymiana

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w tym, w przypadku dostarczenia Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W razie odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów, wynikające z obchodzenia się z Towarami w sposób przekraczający zwykły zarząd w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w sposób inny, niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

6. Kwota uiszczona przez Konsumenta za Towar wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, zostanie zwrócona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. Reklamacja

1.  Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.waterclouds.com.pl może być reklamowana w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Klient może zgłosić reklamację w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza reklamacyjnego do JP Distribution   przed upływem wskazanego powyżej 2-miesięcznego terminu (można to zrobić na przykład poprzez wypełnienie wysyłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "REKLAMACJA").

3. JP Distribution  odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi.

4. Zgłoszenie reklamacji,  reklamowany towar wraz z paragonem/fakturą VAT należy wysłać na adres: Adamantium Group Sp. z o.o.ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji JP Distribution  wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe zwróci Klientowi pełną kwotę.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia  2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3. Z ważnych powodów, w szczególności zmiany obowiązujących przepisów prawnych czy ich stosowania, Regulamin może ulec zmianie. O fakcie tym zarejestrowany Klient zostanie powiadomiony w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas rejestracji, na 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, przy czym w razie braku akceptacji zmienionej treści, Klient może w tym terminie wypowiedzieć umowę. Pozostałym klientom zmiana zostanie zakomunikowana poprzez trwający 7 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu, anons umieszczony na stronie głównej Sklepu Internetowego. Zamówienie wysłane przed dniem zmiany Regulaminu będą realizowane wedle Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia.

4. Treść Regulaminu chroniona jest zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2024r.